سهم جامعه از توافُق هسته ای چیست و چگونه می توان آن را گرفت؟

منصور امان

بدون اعتنا به مُذاکرات هسته ای و پروسه آن، رژیم جمهوری اسلامی سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی به ضعیف ترین بخشهای جامعه را به جلو می برد. حاکمان کشور با گران کردن 16 قلم از مایحتاج روزانه مردُم به موازات نزدیک شدن مُذاکرات به مراحل پایانی، چشم انداز وضعیت زندگی و کار جامعه در صورت دستیابی به توافُق را نیز در برابر آنها گشوده اند. به خواندن ادامه دهید