۲۹۱ پيشنهاد حقوق بشری ملل به حکومت اسلامی!

عکس احمد شهیدترجمهء کارگروه پروژهء «همهء حقوق ‌بشر، برای همه در ایران»
در فاصلهء نهم تا سیزدهم آبان ماه امسال، نخستین مرحلهء دومین دوره‌ء بررسی ادواری جهانی پروندهء حقوق ‌بشری حکومت اسلامی ایران در شورای حقوق ‌بشر سازمان ملل برگزار شد. در نشست پایانی، 283 پیشنهاد، که قریب به اتفاق آنها با خواست‌های جامعهء مدنی ایران و مدافعان حقوق ‌بشر کشور منطبق اند از جانب يکصد و چهار کشور عضو سازمان ملل به هیأت حکومت اسلامی داده شد و اين حکومت تا اوایل بهار آینده (اواخر مارس) فرصت دارد به این پیشنهادها پاسخ مثبت یا منفی دهد. به خواندن ادامه دهید