روگردانی از اسلام سیاسی در کشورهای عربی

شهباز نخعی

شهباز نخعی22پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهوری اسلامگرای مصر، تونس دومین کشور «بهار عرب» است که اینبار در روندی دموکراتیک، حتی به بهای روآوردن به تشکیلات سیاسی که عاملان نظام استبدادی پیشین در آن سهم و نقش دارند، دست رد به سینه اسلامگرایان می زند و از اسلام سیاسی روگردان می شود! به خواندن ادامه دهید