تحلیلی در مورد نشست پاریس در خصوص تشکیل شورای ملی

نشست پاریس محمد زمانی

نشستی در شنبه ۷ و یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۲۷و ۲۸ آپریل ۲۰۱۳ در پاریس برای تشکیل یک نهاد سیاسی با هدف تشکیل شورای ملی با حضور افراد و گروها برگزار گردید .هدف از این نشست ،انتخاب شورای عالی و و اعضای دفتر سیاسی برای ادامه این حرکت بود و درادامه تغییراتی در منشور پیشنهادی ارایه شد که در پایان با رای گیری منشور و اساسنامه به تصویب رسیدوهمچنین ﺗﻌﺪاد ٣۵ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ، ٩ ﻧﻔﺮاﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪند.انچه که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید سخنگوی شورا، شاهزاده رضا پهلوی ادامه داشت ،همه خواستار سرنگوني نظام سياسي حاكم بر ايران و تعيين نوع حكومت آينده در انتخاباتي آزادشدند.در این نشست که از من به عنوان مهمان دعوت شده بود نکاتی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات