تحلیل و بررسی اعتراضات مردم ایران

گفتگو با آقایان محمد زمانی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ؛ کاوه آهنگری فعال سیاسی و منصور اسانلو فعال کارگری. با اجرای عبدالباسط محمدپور در تلویزیون کلمه

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو