فراتر از خبر-تغییرات در تیم اقتصادی دولت؛ قتل فرشید هکی، سوگواری برای خاشوقچی


شرکت کنندگان ;هوشنگ امیر احمدی, امیر فرشاد ابراهیمی ,حسن هاشمیان و محمد زمانی به خواندن ادامه دهید

Advertisements
به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو