گفتگو با محمد زمانی در خصوص اعتراضات سراسری در ایران


گفتگوی تلویزیون ارین با محمد زمانی در خصوص اعتراضات سراسری در ایران …و همچنین گفتگو با فرد صابری به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو