میزگردی در مورد اتحادها و شورای دمکراسی خواهان ایران


شورای دموکراسی خواهان ایران و موضوع اتحاد …میزگردِ رضا اسماعیلی،مجید آژنگ،خالد حسنپور و محمد زمانی به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو