تجمع مردم اهواز در اعتراض به قطع آب، برق و تلفن مقابل استانداری


بحران محیط زیست و کم ابی خطری جدی است ,که باید مورد توجه قرار گرفته شود .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو