سياستهاى تفرقه افكنانه جمهورى اسلامى بر عليه مردم آذربايجان را محكوم مى كنيم

بیانیه جبهه دمکرلتیکبيانيه جبهه دموكراتيک ايران
سياستهاى تفرقه افكنانه جمهورى اسلامى بر عليه مردم آذربايجان را محكوم مى كنيم.
سياستهاى تفرقه افكنانه داخلى و خارجى جمهورى فاسد اسلامى همواره اين واقعيت را نشان داده است ،كه هر آينه اين نظام در كمينگاه سياستهاى منطقه اى و بين المللى به ابتذال كشيده مى شود، اقدام به بحران سازى در سطح ملى و اجتماعى مى نمايد، تا ذلت شكستهاى پياپى خود را در پوشش بحران داخلى پنهان نمايد. اقدام اخير صدا و سيماى جمهورى اسلامى در ايجاد تفرقه هاى اجتماعى از زمره همين سياستهاى تبه كارانه جمهورى اسلامى است. به خواندن ادامه دهید