نقدی به مقاله انصافعلی هدایت ؛ در خصوص تجزیه اذربایجان جنوبی

محمد زمانی

mmzچهارم تنها چیزی که در اینده باید به بحث گذاشته شود یک حکومت نامتمرکز است که همه ملیت ها بتوانند حکومت های محلی خود را داشته باشند و حتی در پارلمان های محلی بتوانند در ترویج پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گویش و زبان ان مناطق کوشا باشند و در این امر به مطالبات مردم اهمیت دهند و یک پارلمان ملی برگیرنده از احزاب و ملیت ها می توانند پشتوانه این سیستم نامتمرکز باشد .که اساسا پول ملی ،ارتش و سیاست خارجی و توزیع عادلانه ثروت ملی در مناطق می تواند توسط حکومت مرکزی و با نظارت اداره شود و همه می توانند یک زبان اداری را جهت امورات به رای مردم بگذارند .پس راهکاری که بتواند به این تبعیض ها پایان دهد

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات