حاکمیت ملی راه گشای اتحاد اپوزیسیون

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به بحران های داخلی در ایران و منطقه در خصوص تحولات اخیر که با بهار عربی از تونس اغاز شد و به سوریه رسید.تغییرات اساسی و بنیادی را درکل منطقه شاهد هستیم.هر چند که به اعتقاد من این بهار عربی از ایران با جنبش سبزاغاز شد و در اخر هم به ایران ختم خواهد شد . در همین زمینه مطلبی نظرم را جلب نمود که به تحریم ها اشاره دارد و اینکه مردم در درون ایران با چه مشکلاتی نه فقط در این مدت بلکه در این سی و سه سال به دلیل عدم مدیریت صحیح و تاراج ثروت ملی و نابودی حاکمیت ملی دست و پا می زنند.پس از گذشت هشت ماه و اندی از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تنها حدود دو ماه از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا ، اقتصاد ایران وارد مرحله بحرانی جدیدی شده است.

به خواندن ادامه دهید