دکترین شوم نابودی ایران!

حسن درشتی
darashtiاگر ما ایرانیان خود را در رویای خوش توهم و امیدواری بدور از حرکتهای عملگرایانه و مدبرانه همراه با برنامه ریزیها و مدیریت صحیح و منطقی وعقلانی دور نگهداریم و خود را آماده نسازیم، دچار چنان طوفان سهمگینی خواهیم شد که نه تنها ایران را بلکه همه ما را نیز از ریشه جدا ساخته و نابود خواهد نمود پس بخود آئیم که فردا خیلی دیر است.

شاهزاده رضا پهلوی، شما مسئول میباشید

عنوانی را که جهت نوشتار زیر در نظر گرفته ام قدر مسلم خوشایند میهن دوستان و آنانیکه به ایران میاندیشند نمی باشد و برای آنانیکه بی تفاوت از هرگونه مسئولیت و بویژه عدم دارا بودن وظیفه ملی میهنی میباشند نیزاز هر نوشتاری پیرامون فرهنگ و مفاهیم واژگان میهن دوستی و ارق ملی (غیرت ملی) راحت و بی دغدغه از آن میگذرند و ذره ای نیز برای چنین اندیشه هائی ارزش و اهمیتی قائل نیستند و نخواهند بود. صد البته من این نوشتار را به کسانی تقدیم مینمایم که همواره در تمامی درازای زندگی خود هویت ملی میهنی و فلسفه وجودی شناسنامه ملی برایشان از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.
از همه هم میهنان گرامی تقاضا مینمایم که قبل از مطالعه نوشتارزیر به لینک مورد نظری که در زیر این مقاله درج گردیده مراجعه نموده و پس از مشاهده آن سپس ادامه این نوشتار را مورد مطالعه قرار دهید زیرا محتوای مقاله تحلیلی اجمالی و کوتاه از نکات مطرح شده در این لینک میباشد و همچنین به رسم امانت داری خواستم نظریات درج شده را بخود اختصاص ندهم چون هستند فرزندان فرهیخته ایرانی همچون خسرو فروهر که با تلاش و کوشش فراوان و با تمام نیرو تحقیق و مطالعه را یگانه سلاح خرد خود پیشه نموده که براستی حقیقتی روشن و آشکار میباشد تا به حقایقی که سالیان دراز بدست فراموشی یا بی توجهی چه سهوا و یا عمدا سپرده شده بوده است پی بریم. در نتیجه خواهشم بر این است حتما به لینک اورده شده در ذیل مراجعه نمائید تا مندرجات مقاله برایتان کاملا روش گردد. این لینک حاوی مصاحبه ای تحت عنوان حزب توده-روسیه و تجزیه ایران—آذربایجان که در برنامه آقای سهراب اخوان در یوتیوب قرار گرفته است.
چه نظری پیرامون گفتار این جوان فرهیخته ایرانی دارید؟ آیا سخنان او یک پروسه یا بعبارتی دیگر، استراتژی یا دکترین شوم استعمار گران غرب و شرق را در تفکر و اندیشه تان تداعی نمی نماید و طبعا ادامه این سیاستگزاریهای شوم آنان در رابطه با نابود نمودن سرزمینمان در اذهانتان پدید نمی آورد؟.
قدر مسلم است که چنین استراتژی یا دکترین و تاکتیکهائی مد نظر بوده و کماکان ادامه دارد و خواهد داشت، اگر باز ما ایرانیان خود را از رویای خوش توهم و امیدواری بدور از حرکتهای عملگرایانه و مدبرانه همراه با برنامه ریزیها و مدیریت صحیح و منطقی و عقلانی دور نگهداریم و خود را آماده نسازیم دچار چنان طوفان سهمگینی خواهیم شد که نه تنها ایران را بلکه همه ما را نیز از ریشه جدا ساخته و نابود خواهد نمود، پس بخود آئیم و چاره بیندیشیم که فردا خیلی دیر است..
روی سخنم نیز بیشتر با آنانیست که دل خوش نموده اند به دستاربندان نعلین بپا عمامه بر سر و در این رهگذر نیز بیشتر دلبسته اند به نوچگان و ماموران اعزامی آنان در اقصی نقاط دنیا تا در ضمن لابیگری، با نفوذ خود در صفوف اپوزسیون خوش باوری که بخیال خود دست در دست آنان گذاردن بمثابه ایجاد همبستگی و اتحاد و در این راستا رعایت دمکراسی و رعایت فرهنگ وادب در زمینه ایجاد انسجام جهت رهائی ایران میباشد است!
ما ایرانیان بویژه ایرانیان برون مرز باید بیدار و آگاه بوده تا فریب هر ترفند دغلکارانه این سرسپردگان رژیم اشغالگر را نخورده و در این راستا هوشیارانه و گام بگام در تقابل با این حکومت فاشیسم و دیکتاتور با درایت لازم کوشا باشیم، درغیر اینصورت نه تنها ما در این مسیر طوفانزده قرار خواهیم گرفت قدر مسلم فرزندانمان نیز این بار سنگین ننگ و بدنامی را در آینده بدوش خواهند کشاند.
وجود رژیم جمهوری اسلامی در ایران دقیقا برابر است با نابودی تدریجی ایران و بفلاکت و بدبختی رساندن و سرافکنده نمودن ایرانیان در نزد جامعه جهانی میباشد. هم میهنان گرامی باز هم به مصاحبه این جوان بیدار و آگاه ایرانی خوب گوش فرا دهید و با تحلیل و پیوند دادن این زنجیره ارتباطی به نکته ای خواهیم رسید که هم اکنون شورای ملی دچار این فاجعه گردیده و عوامل و سرسپردگانی که قصد بانحراف کشاندن مسیر این شورا را دارند با نفوذ خزنده خود در درون این شورا تحت عناوین و نامهای جعلی یا مستعار نهایتا این راه را به ناکجا آباد خواهند کشاند و در این راستا سرخوردگی ای که ایرانیان میهن پرست دچارش خواهند گشت مشکل بتوان به حل این معضل دست یافت . من در این رهگذر همه مسئولیتها را متوجه شخص شاهزاده رضا پهلوی خواهم نمود، زیرا بدلیل خوش قلبی و نیت پاک در انتخاب یا انتصاب پاره ای از افراد دقت لازمه مبذول نگردیده و در نتیجه ضربه ای بس وحشتناک متوجه قشر عظیمی از جامعه ایرانی وارد خواهد آمد.
ایشان در برابر جامعه ایرانی مسئول میباشند در نتیجه وظیفه ملی میهنی ایشان حکم مینماید که در این راستا با درایت و هوشیاری و بررسی و تحقیق همه جانبه، همه نکات و مسائل را مد نظر گرفته تا این همایش ملی میهنی دچارآسیب و سرخوردگی نگردد.
ماموران و عوامل جمهوری اسلامی خود را در لباس فعال سیاسی و مخالف با حکوت اسلامی در ایران، در صف میهن پرستان قرار داده و با ضربه زدنهای گام بگام در صدد نابودی شورای ملی آنهم در قالب اعضای دفتر سیاسی و یا شورای عالی با شناسه های جعلی و حتی جدا شده از بدنه نظام فاشیستی در ایران در جمع ایرانیاران میهن پرست قرارگرفته و همان دکترین اربابان خود را با برنامه ریزیهای نادرست غیر دمکرات منشانه و تزریق فکری بویژه در افکار شاهزاده رضا پهلوی مقاصد و اهداف سردمداران جمهوری اسلامی را بمرحله عمل رسانده و در این رهگذر طبعا نه تنها صدمه اصلی بر پیکر ایران و ایرانی وارد خواهد آورد بلکه شخص شاهزاده رضا پهلوی نیز از این سانحه یا حادثه سیاسی لطمه بسیار سنگینی را متحمل خواهند شد.
شاهزاده رضا پهلوی، شما مسئول میباشید زیرا اکثریت جامعه ایرانی بدلیل آشنائی و آگاهی از زحمات و خدمات رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید شما را تنها وارث این خاندان دانسته و انتظار آنان نه تنها نجات ایران بلکه بارمغان آوردن رفاه و آسایش و امنیت و شکوفائی ایران طبق برنامه ها و مدیریت متحولانه بروز میباشد، تا هم ایران را بدوران شکوفائی آنزمان رهنمود نمائید و هم روشها و دستآوردهای دمکراتیکی دنیای پیشرفته را در ایران ایجاد نمائید، پس در این مسیر پر پیچ و خم هوشیاری و بیداری اولین و مهمترین گامیست که لازم است شما در عمل از خود نشان دهید همانگونه که رضا شاه بزرگ آن درایت و هوشمندی و مدیریت را با قاطعیت و با اراده و استواری تمام از خود نشان داد.
آنچه را که مردم ایران بدان نیاز مبرم دارند یک مدیریت قاطع در امر اداره کشور که با برنامه های دقیق و پر محتوی و ارزشمند و سازنده در پیشبرد اهداف عالیه خواهند بود.
در این رهگذر انتخاب نیروهای پر توان و فرهیخته و کاردان اصل اولیه این حرکت میباشد که متاسفانه بدلیل تواضع یا فروتنی، این امر جامه عمل بخود نپوشانید و در نتیجه سکان این حرکت بدست افرادی سپرده شد که از شایستگی و توانمندی و کارآئی لازمه بی بهره بوده و نتیجه کیفیت عمل یا حرکت را تا بدان جا تقلیل دادند که افرادی با شناسه های مشکوک و بی کفایت جایگاه افراد فرهیخته را اشغال نمودند!. جای بسی تاسف واندوه میباشد.

منبع..ادرس یوتوب http://www.youtube.com/watch?v=t98VKqmEHDg

1 دیدگاه برای “دکترین شوم نابودی ایران!

  1. روی سخنم نیز بیشتر با آنانیست که دل خوش نموده اند به دستاربندان نعلین بپا عمامه بر سر و در این رهگذر نیز بیشتر دلبسته اند به نوچگان و ماموران اعزامی آنان در اقصی نقاط دنیا تا در ضمن لابیگری، با نفوذ خود در صفوف اپوزسیون خوش باوری که بخیال خود دست در دست آنان گذاردن بمثابه ایجاد همبستگی و اتحاد و در این راستا رعایت دمکراسی و رعایت فرهنگ وادب در زمینه ایجاد انسجام جهت رهائی ایران میباشد است!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s